Planjeuitje.nl is een handelsnaam en onderdeel van van DieVos BV.

Planjeuitje.nl

Planjeuitje.nl is een online uitgever van regionale informatie op het gebied van leisure. Voor de publicatie van commerciële-, promotionele-  en informatieve informatie maakt Planjeuitje.nl gebruik van de website planjeuitje.nl en sociale media. ‘De klant’ heeft de mogelijkheid om een zelf geïnitieerd voordeel, korting of aanbod voor de consument via bovenstaande mediakanalen te communiceren met de doelgroep De doelgroep bestaat uit zowel particuliere consumenten als bedrijven.

De klant.

Dit is de marktpartij die een beroep uitoefent of een bedrijf exploiteert en een overeenkomst heeft gesloten met Planjeuitje.nl om via het multi-site platform zijn bedrijfsgegevens, producten en/of diensten en aanbiedingen combineert met consumenten en/of bedrijven.

Planjeuitje.nl is gratis voor de gebruiker. Planjeuitje.nl biedt voor consumenten een gratis dienst met artikelen over uitjes in de buurt (vrijetijdsbesteding, horeca, entertainment, recreatie, natuur, evenementen, historische locaties etc.) en commerciële informatie verstrekt door adverterende eenmanszaken en bedrijven. Planjeuitje.nl aggregeert, rubriceert, publiceert & communiceert de streek- informatie en commerciële informatie inclusief actieaanbiedingen. Wanneer een aanbieding en/of actie voortgekomen uit de commerciële publicatie geconsumeerd wordt, gaat de consument een overeenkomst aan met ‘de klant’. Een commerciële uiting en/of actieaanbieding heeft een vooraf vastgestelde looptijd. Planjeuitje.nl publiceert en/of promoot de betreffende commerciële informatie en/of actieaanbiedingen van de klant ook via sociale media en/of affiliates.

Over de actie/ aanbieding van deelnemende klanten

Bij deelname geeft ‘de klant’ de goedkeuring dat lezers die via onze blog reserveren recht hebben op het gepresenteerde aanbod (de actie of aanbieding). Indien  door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan aan de actie of aanbieding, zal ‘de klant’ zelf voor een vergelijkbaar alternatief zorgen.

Consumenten kunnen op vertoon van de reserveringsbevestiging gebruik maken van het aanbod (de actie of aanbieding). Indien ‘de klant’ het aanbod wenst te wijzigen geeft hij  dit tijdig door aan Planjeuitje, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden gedaan op de website. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een verwerkingstijd van minimaal 5 werkdagen. Wij proberen al onze klanten zo optimaal mogelijk te plaatsen in onze blog. Suggesties, aanpassingen in teksten en/of afbeeldingen kunnen altijd worden doorgegeven aan onze redactie. De klant kan geen aanspraak maken op onjuiste vermelding en annuleringen. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan auteursrechtencopyrights, en annuleringen. De klant geeft bij deelname toestemming beeldmateriaal van haar/zijn website te gebruiken. Mochten er rechten zijn verbonden aan het beeldmateriaal dan is de klant verplicht dit te melden. Planjeuitje.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op auteursrechten in beeldmateriaal van onze klanten. Wij staan erop onze lezers te bedienen met suggesties die bepaalde kwaliteit behoeven. Bij klachten of negatieve reviews zijn wij vrij vermeldingen van onze klanten te verwijderen. Mochten wij meerdere bieders hebben op eenzelfde positie, dan wordt de positie per opbod weggegeven. De klant gaat akkoord met bovengenoemd bedrag exclusief btw. Betaling geschiedt voor publicatie op basis van een betaallink. Plaatsing is minimaal 6 maanden geldig vanaf publicatiedatum. Op al onze offertes en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,

Planjeuitje.nl aansprakelijkheid.

Planjeuitje.nl is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van welke soort of van welke aard dan ook, veroorzaakt in de relatie tussen de consument en ‘de klant’ of tot de totstandkoming daarvan. Planjeuitje.nl garandeert niet dat een overeenkomst tussen ‘de klant’ en de consument (op een succesvolle wijze) tot stand komt.  De in de commerciële uiting vermelde prestatie/aanbieding levert ‘de klant’ aan de consument voor eigen rekening en eigen risico. Planjeuitje.nl is ten opzichte van de consument verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige eventuele tekortkomingen in de nakoming of door ‘de klant’. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem aangeleverde tekst en/of beeld en is zich ervan bewust dat hierin geen discriminerende of anderszins beledigende, aanstootgevende uitlatingen mogen worden gedaan De klant dient tijdig de relevante gegevens aan te leveren (voor publicatie) en de gegevens dienen te voldoen aan de specificaties die Planjeuitje.nl opgegeven heeft.  De looptijd van een overeenkomst betreft één jaar ingaande op de datum van publicatie. Uitzonderingen daarop worden specifiek vermeld op de overeenkomst tussen Planjeuitje.nl en de klant.  Planjeuitje.nl is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van het multi-site platvorm. Is Planjeuitje.nl op enige manier gehouden schadevergoeding te betalen dan kan deze schadevergoeding nooit meer dan tweemaal de factuurwaarde bedragen.

Planjeuitje.nl online.

Planjeuitje.nl zal zich inspannen om de website zonder noemenswaardige technische storingen te laten functioneren. Onderhoud en software ontwikkelingen kunnen echter storingen veroorzaken die gebruiksmogelijkheden beperken of mogelijkerwijs onderbreken, waarbij dataverlies kan ontstaan. Planjeuitje.nl erkent en aanvaardt geen enkele verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door of voortvloeiende uit het uitblijven van beschikbaarheid van het Planjeuitje.nl mediaplatform of dataverlies. Het is Planjeuitje.nl geheel autonoom toegestaan alle applicaties aan te passen of te verwijderen naar eigen inzicht zonder daar verantwoording voor af te leggen aan of schadeplichtig te worden jegens welke partijen dan ook.

Overmacht

Planjeuitje.nl kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten haar macht ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Planjeuitje.nl beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Planjeuitje.nl geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van registers en netwerken op het internet; storingen in infrastructuur en/of diensten van Planjeuitje.nl die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen.

Planjeuitje.nl intellectuele eigendom, privacy en ‘cookies’.

Planjeuitje.nl behoudt zich haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor waaronder alle auteursrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, database rechten, gepubliceerde zaken en allerhande informatie, fotomaterialen en video’s en de inhoud van databases. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie, fotomaterialen, video’s, database en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Planjeuitje.nl en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Planjeuitje.nl. Geen enkele verandering, vermenigvuldiging publicatie of het doorgeven aan derden van het intellectuele eigendomsrecht van Planjeuitje.nl is toegestaan. Elke inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Planjeuitje.nl wordt voorgelegd aan bevoegde rechtelijke instanties. Door het ingeven van persoonlijke informatie en door het gebruik van het mediaplatform van Planjeuitje.nl verkrijgt Planjeuitje.nl allerlei gegevens over onder andere mobiel dataverkeer. Planjeuitje.nl gebruikt deze gegevens enkel voor het uitvoeren en/of optimaliseren van de dienstverlening.

 Betalingen

De betalingstermijn van een factuur is de termijn op de factuur staat aangegeven. Indien de klant na 30 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien de klant in verzuim is, is hij/zij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, of 1% per maand als dat hoger is. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen  ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 50 euro, exclusief btw.

Overig. 

Planjeuitje.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaardente wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn direct opvraagbaar via Planjeuitje.nl.nl. Mocht men na afloop van een overeenkomst het met de gewijzigde algemene voorwaarden oneens zijn, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van het Planjeuitje.nl mediaplatform. Als een afzonderlijke bepaling of delen daarvan ongeldig blijken te zijn, dan treft dergelijk voorval de rechtsgeldigheid van overige zaken vermeld in de algemene voorwaarden niet. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden voorgelegdaan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Breda.

Wijzigingen voorbehouden